Speciálně pedagogické centrum
Podpůrná opatření pro žáky s NKS

Ve středu 17. ledna uspořádalo naše centrum v rámci projektu KIPR vzdělávací akci s názvem Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností ve školní praxi. Účastníci z řad výchovných poradců a učitelů žáků s vadami řeči byli nejprve seznámeni s aktuálními legislativními změnami v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Další část semináře byla věnována konkrétním možnostem realizace vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií, mutismem a koktavostí v základní škole.

Zobrazit album
22. leden 2018
Top