Speciálně pedagogické centrum
Kazuistický seminář

Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách vyžaduje specifický, individualizovaný přístup. V rámci projektu KIPR proběhlo dne 18. dubna ve Zlíně setkání speciálně pedagogických center Zlínského kraje, které pracovníkům SPC poskytlo příležitost k vzájemnému předání zkušeností s doporučováním podpůrných opatření pro tyto děti. V průběhu akce bylo předneseno a prodiskutováno celkem šest případových studií inkluzivního vzdělávání dětí s různými druhy zdravotního postižení či znevýhodnění. Setkání se zúčastnila též Mgr. Zuzana Acar Jarošová, která přítomné seznámila se změnami, které se v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami plánují. 

Zobrazit album
23. duben 2018
Top