Speciálně pedagogické centrum
Informace pro maturanty
Maturitní zkoušky u žáků se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním zaručeno zákonem.

Smyslem a hlavním cílem koncepce konání společné části maturitní zkoušky (MZ) pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním je umožnit těmto žákům konat MZ takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledky zkoušky a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky nepostižené (intaktní) žákovské populace.

Podoba MZ pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním je přímo odvozena od MZ pro intaktní populaci. Podstatu změn tvoří uzpůsobování podmínek pro konání MZ, které si kladou za cíl vytvářet rovné podmínky při ukončování vzdělávání a následném společenském uplatnění osob se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním ve většinové společnosti. K dosažení výše zmíněných cílů bylo nutné implikovat do systému ukončování vzdělávání žáků intaktní populace soubor opatření, která napomáhají žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním při konání MZ zmírnit či zcela eliminovat jejich handicap.

V případě žáků s PUP ( = přiznaným uzpůsobením podmínek) MZ jsou některé aspekty MZ doplněny nebo upraveny:

  • Doporučení vydané školským poradenským zařízením - PUP (seznam zařízení viz níže)
  • Proces přihlašování k MZ
  • Uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky
  • Odlišné zkušební schéma
  • Odlišný způsob záznamu odpovědí
  • Odlišné hodnocení výsledků zkoušky

 

Přehled uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky:

  
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ Skupina I Skupina II Skupina III
Tělesné postižení (TP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky (žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav) navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence
Zrakové postižení (ZP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky (žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav) navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace (zvětšené písmo vel. 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence
Sluchové postižení (SP) navýšení čas. limitu o 50 %; kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka (žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav) navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech z cizího jazyka uzpůsobení stejná jako skupiny II + konání modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící + + tlumočení českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů nezaložených na českém jazyce
Specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky (žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav) navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence (netýká se žáků se SPU)

 

SPC při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, včetně dislokovaných pracovišť  ve Zlíně a Frýdku - Místku je oprávněno k vydávání doporučení pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky u žáků se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností.

 

Top