Speciálně pedagogické centrum
Publikační činnost
Seznam publikační činnosti - PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Články: 
ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Poznatky k problematice auditivní percepce. In: Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN: 978-80-7464-961-5.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Sluchový screening u dětí předškolního věku pomocí obrázkového audiometrického testu. In: Need to Read.Časopis rakouské Společnosti pro implantační sluchové systémy –CIA- Cochlea implant Austria. www.ci-a at. May. 2017, Nr. 4, 28-31, Austria, Wien. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. 2017. Specifika auditivní percepce u dětí s narušenou komunikační schopností předškolního věku In: FRANIOK, Petr (ed.). Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 163-172. ISBN 978-80-7464-902-8. [CD-ROM].

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. 2014. Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce. In: Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, konference II. Olomoucké speciálně pedagogické dny, 201-211. ISBN: 978-80-244-4483-3.

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. 2015. The possibility of early diagnosis of auditory discrimination in preschool children with impaired communication ability. In: Journal of Exceptional People, 2015- Volume 1, Number 6. UP Olomouc, Institute of Special Education Studies, 57-72. ISSN:1805-4978. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Mravní výchova v systému speciální výchovy sluchově postižených dětí. In: Otázky defektologie, roč. 30, č. 8, 360 - 363, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Včasná intervence u dětí se sluchovou vadou a u dětí s kochleárním implantátem z pohledu speciálního pedagoga, Olomouc 2010, prezentace na XIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Reedukační přístupy u dětí se specificky narušeným vývojem řeči v podmínkách speciálně pedagogického centra. In: Teorie praxi-praxe teorii. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2011, 209-221, ISBN 978-80-244-2966-3 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Speciálně pedagogické centrum – jeho úloha v současnosti a možnosti reedukačních forem práce s dětmi se zdravotním postižením. In: reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, 2011, 133-141. ISBN 978-80-7368-942-1 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Možnosti vyšetření sluchu u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, 380 - 392. ISBN 978-80-223-3121-0. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Specifika sluchového vnímání u dětí s vývojovou dysfázií“ In: Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2012, 29-33. ISBN: 978-80-244-3364-6 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Edukační metody práce v podmínkách poradenského zařízení v kontextu případové studie integrovaného dítěte. In: Kríza pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, 433- 442. ISBN 978-80-223-3331-3. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta.Specifics of auditory perception for children with develpopmental dysphasia. In: Journal of Exceptional People, 2012-Volume 1, N. 2. UP Olomouc, Institute of Special Education Studies, 2012, 69-78. ISSN 1805-4978. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta . Intervenční aktivity speciálně - pedagogického centra u žáků s vadami řeči v integraci. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, 2013, 160 – 171. ISBN 978-80-7464-232-6. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Diagnostické aspekty auditivní percepce muzikoterapeutickými technikami u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností. In: Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 105-115. ISBN 978-80-89238-87-3. 

ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Hörprobleme bei Tschechischen Kindern. In: Gehört-Gelesen. Osterreichisches Fachmagazin für Nutzen von Implantiebaren Hörhilfen, Februar 2013, Nr. 49, 40-43, Austria, Wien, 2013.

 

 


 

Recenze: 
MOTEJZNÍKOVÁ, J. a kol. Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009, 234 s. ISBN 978-80-86792-23-1. 

Paidagogos, časopis pro pedagogiku a s ní související vědy journal of education and interrelated sciences, ročník 2010, číslo 2

Elliott, J., & Place, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie 
Yveta Odstrčilíková 
Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2012/PedOr12_4_Recenze.pdf 

Odstrčilíková, Y., Horňáková, K., Kapálková, S., & Mikulajová, M. (2009). Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. In: Pedagogická orientace, ročník 23/2, 2013, 263-272, Brno: Czech Pedagogical Society, 2013. ISSN 1211-4669
Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/PedOr13_2_Recenze.pdf


 

Další aktivity:

Krajský metodik projektu KIPR

Vedení praxe studentů VŠ – obory logopedie, surdopedie

Přednášková činnost vyplývající z pozice: garant LP v regionu Vsetínska 

Příspěvek do bulletinu Logopedické společnosti M. Sováka: „Screening auditivní percepce u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností.“ 

Projekt Logopedická síť – odborný garant

Top