Speciálně pedagogické centrum
Rozvojové aktivity vhodné pro děti v předškolním věku

Rozvoj hrubé motoriky

Pohybová aktivita formou hry, ne jako výkonnostní aktivita! (až starší školák).

Běhání, slalomy, víceboj, honičky, šplh, průlezky, návštěva dětských hřišť.

Míčové hry – různá velikost míče, chytání a házení, fotbal, vybíjená, hod na cíl atd.

Skok snožmo, na jedné noze, švihadlo, jízda na koloběžce, kole.

Překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem (přes lavičku, polštář apod.), udržet rovnováhu (přecházení po provaze položeném na zemi, hra na sochy).

Čáp ztratil čepičku…; Ovečky a vlk; Mrazík; Honzo, vstávej; Ovečky a vlky; hra na schovávanou, slepá bába.

 

Rozvoj jemné motoriky

Stavebnice, lego, kostky, puzzle, korálky, uzlíky, společenské hry (karty, Mikádo, stolní hry).

Provlékání – Quercetti Provlékání provázků Filo

Rukodělné činnosti – vyrábění ozdob, přišívání knoflíků, prošívání látky neb papíru tupou jehlou, výroba řetězu z kancelářských sponek, vytváření tvarů z měkkého drátu, motání klubíček vlny.

Oblékání (zapínání knoflíků, zavazování šňůrek u bot…), vaření (pomoc se zdobením, vykrajováním, přidat „špetku“, tvarovat), zamykání a odemykání zámku (visací zámek), listování v knize, motání vlny, šroubování (víčka od lahví, větších šroubků a matek, lahvičky od vitamínů atd.).

Cvičení s prsty – „tleskání“ prsty (palec s ukazováčkem, prostředníkem, prsteníkem, malíkem), „tleskání“ palec s palce, prostředník s prostředníkem atd., „déšť“ – ťukání do stolu jedním prstem, přidávat další, intenzita, rychlost =) říkanky.

Stříhání, trhání, mačkání, modelování, plastelína, pískové mandaly.

Obtiskování – razítka, která si můžeme sami vyrobit.

Vytrhávání z papíru – malých částí, skládání mozaiky, vytržení určitého tvaru.

Skládání tvarů a figur z tyčinek, párátek, krátkých špejlí, slámek.

 

Rozvoj grafomotoriky

Systematická grafomotorická cvičení – uvolnění velkých kloubů, zápěstí, postupné zlepšování koordinace pohybů.

Správný úchop tužky - tzv. špetku (jako když chceme solit třemi prsty). V poloze prstů jako při solení můžeme vložit tužku mezi prsty (tužka se vloží mezi tři prsty tak, že je přidržována shora lehce palcem a ukazovákem je podsunutý pod tužkou). Zbylými dvěma prsty (malík, prsteník) může dítě přidržovat malou lehkou kuličku vytvořenou např. z papíru. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky.

Prstové barvy, malování do písku, mouky nebo krupice, vzduchu, velká plátna.

Různé prostředky – pastelky, vodové barvy, temperové barvy, progreso, voskovky.

Společné kreslení jednoho obrázku rodiče a dítěte, omalovánky, napodobování základních geometrických tvarů, volná kresba.

 

Rozvoj zrakového vnímání

Vyhledání a pojmenování určitých předmětů v členitém obrázku, zaměřit se i na detaily.

Vyhledávání částečně ukrytých předmětů, určování rozdílů ve dvojicích obrázků.

Vytečkované obrázky – vyhledání a obtáhnutí.

Přiřazování stínu, dokreslování nedokončených obrázků, určovat co chybí na obrázku.

Rozlišování reverzních tvarů, mozaiky, bludiště, skládanky z pohlednic, kostky, puzzle.

Povídání o tom, co dítě vidělo (např. v zoo), o obrázku, cestě do školy, co bylo na stole u večeře atd.

Brainbox, pexeso, opakování vzorů při řazení – navlékání korálků.

Skládání rozstříhaných obrázků: obrázky z časopisů, pohlednice nebo obrázky dítětem vytvořené, ty rozstříháme zpočátku na menší počet kousků (2/3), posléze na větší počet (5/6/7), dítě z nich poskládá obrázek.

Vyhledávání určitých předmětů podle určitého společného znaku: barva, tvar, materiál, velikost... (např.:„Najdi vše, co je v místnosti z látky, skla ..., co je zelené, kulaté…“).

 

Rozvoj sluchového vnímání

Poslech pohádek a příběhů, převyprávění (nejprve návodné otázky, poté zkusit samostatně).

Lokalizace zvuku - dítě hledá schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (nejlépe zvonící nebo jen tikající budík, mobilní telefon).

Naslouchání a rozlišování zvuků z okolí, z vyrobených chrastidel (z rýže, čočky, písek…).

Tichá pošta; hry typu: Je to velké, šedé zvíře, začíná na hlásku „s“; Slovní fotbal; Všechno lítá, co peří má.

Rozlišování shodných a neshodných slov, vyhledávání a tvoření rýmů.

Určení počtu slov ve větě, počáteční hlásky, poslední hlásky, hlásky uprostřed slova (např. slyšíme ve slově krtek r?), rozkládání slov na slabiky a určení počtu slabik ve slově.

Hledání slova, které je delší (had x hadice) – zpočátku lze pomáhat znázorněním počtu slabik (tečky, knoflíky….), vyhledání slova ve čteném příběhu, obrázků se slovy, které dítě slyšelo.

Básničky, písničky, pohádky, opakování řady slov, vět.

Rytmická cvičení: předvádíme rytmus, který dítě napodobí - vyťukáním tužkou, klepáním prsty, tleskáním, luskáním prsty nebo s použitím nádobí. Mezi rytmická cvičení řadíme také tleskání nebo dupání. Dítě rytmus opakuje.

 

Rozvoj komunikačních dovedností

Gymnastika mluvidel (procvičování pohyblivosti jazyka, rtů, čelistí), nácvik správného dýchání.

Vytváření situací podněcujících k mluvení, sami všechny své činnosti komentujeme.

Rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby – popisujeme svět kolem sebe, pojmenuje předměty na obrázku, co dělal ve školce - pro lepší zapamatování nových poznatků je vhodné zapojení více smyslů (slyším – nakreslím – vidím).

Nesmyslné obrázky - pozná a pojmenuje, co je špatně.

Význam pojmů – vysvětlí nám, co jednoduchý pojem znamená (Co je to pes?).

Vytváříme slova opačného/stejného významu (široký x úzký, vysoký x nízký atd.).

Tvoříme nadřazené pojmy (jablko, banán, hruška = ovoce).

Zopakujeme dítěti větu gramaticky správně.

Zpívání, recitování básniček – dá se propojit s pohybem.

Čtení nedokončených příběhů a jejich doplnění vlastní tvorbou, práce s rozstříhaným komiksem, jeho seřazení a převyprávění atd.

Hry se slovy: vymýšlení vět, říkanek, kde všechna slova začínají stejnou hláskou – př.: „Jana jí jablko.“.

Rozeznávání, co je správné, a co ne, dobro a zlo: dítěti předříkáváme pravdivé i nepravdivé krátké věty a ono se snaží určit, co je správně a co špatně „Kráva je větší než pes“.

 

Rozvoj matematických představ

Třídění, řazení – barva, velikost, tvar (těstoviny, geometrické tvary, nádobí, oblečení).

Určování méně x více, menší x větší, kratší x delší.

Poznávání geometrických tvarů.

Počítání prvků ve skupině, podat/přidat/ubrat určitý počet prvků (do 5).

Fixovat pojem čísla (napsané číslo 3, obrázek tří oveček a na prstech ukážeme tři - odpočítáváme).

Společenské hry – Člověče, nezlob se!

 

Rozvoj koncentrace, paměť a pracovních návyků

Pracovat spíše v krátkých časových intervalech (5 – 10 min), poté činnost vystřídat.

Strukturovat denní režim, být důsledný.

Uložit dítěti domácí povinnosti – vynést koš, zalít květiny (pomoci určit přesný den a hodinu, kdy bude povinnost plnit), ta splnění lze odměnit.

Trénink ve vyřizování vzkazů: dítě necháváme záměrně vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny.

Hledání rozdílů na obrázku.

Co se změnilo - v místnosti, na kamarádovi, na stole atd.

Rovnání hraček podle velikosti: dítěti dáme 3/6/9 hraček, které srovná do řady podle velikosti, pak hračky skryjeme a dítě se snaží vyjmenovat všechny hračky, jak šly po sobě.

Na stůl položíme několik předmětů, ukážeme je dítěti, pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odkrytí dítě hádá, která věc zmizela.

 

Rozvoj časoprostorové orientace

Nejprve ukazujeme, poté chceme, aby dítě samo pojmenovalo, co je nahoře x dole, vpravo x vlevo, pod x nad, vzadu x vepředu, uprostřed.

Polož hračku vlevo, nahoru, nad autíčko atd.

Hledání předmětu dle pokynů (jdi rovně, vlevo, otoč se dozadu atd.).

Ukaž levé koleno, pravou ruku, levé ucho, pravé oko.

Stavebnice – vlastní stavby i dle předlohy.

Kresebný diktát – namaluj domeček doprostřed papíru, vlevo nahoru nakresli sluníčko, vpravo nahoru mráček, pod mráčkem letí vrána…..

Řazení obrázků podle posloupnosti děje (pohádky, příběhy), jmenuje, c se stalo nejdříve později.

Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období, části dne (ráno, večer, poledne).

 

Rozvoj socio - emočních dovedností

Pomoci dítěti pojmenovávat prožité emoce (radost, vztek, smutek…).

Hledat společně způsoby, jak příště reagovat lépe, rozebírat možné strategie zvládání.

Pantomima, hry na (maminku, prodavačku, paní učitelku, lékaře….).

Přivykání si stylu školní práce – doma pracovní koutek, učební chvilky (10 minut), sám si připraví věci.

Stýká se s dalšími dětmi – hřiště, rodina, kamarádi.

Příprava na nejrůznější životní situace – co dítě dělalo, kdyby …. (např. se ztratilo, někomu ublížilo….).

Nácvik orientace v blízkém okolí – cesta do obchodu, ke kamarádovi, do školky.

 

Specializované ucelené programy rozvoje dílčích oblastí:

Grafomotorika – kurzy v MŠ, ŠPZ

Elkonin - sluchové vnímání -,

Maxík: grafomotorika - intermodalita - komplexní program

Metoda dobrého startu

Feuersteinovo instrumentální obohacování

 

Knihy pro inspiraci:

Šimonovy pracovní listy

Co si tužky povídaly

Mezi námi pastelkami

Cvičení pro rozvoj řeči

 

Použitá literatura:

Bednářová, J., Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, a. s., 2007.

Bednářová, J., Šmardová, V. Školní zralost. Brno: Computer Press, a. s., 2010.

Top